top of page

Fanmi aktyèl yo

Orè lekòl

Tout Klas:

8:30 am - 2:50 pm

Manje Lekol

Meni manje midi

Tout elèv yo kalifye pou manje maten ak manje midi gratis.

PTA Apre Lekòl

Klib apre lekòl PTA yo ap kòmanse semèn 4 oktòb la. Klib sa yo se klib amizan k ap fonksyone madi, mèkredi ak jedi ant 3:00 ak 4:30 pm.  Pral gen ofrann nan chak nan twa jou yo pou Jadendanfan jiska klas 5yèm ane.  Nou pral voye deskripsyon klib yo ofri jiska samdi 17 septanm. Enskripsyon yo pral semèn kap vini an.

Tanpri tcheke imèl ou soti nan koòdonatè paran nou an, Kathleen King.

Lòt Apre Lekòl

yorkville.png

Yorkville apre lekòl

Yorkville Youth Athletic Association (YYAA) se pwogram 5 jou pa semèn nou an sou plas nan PS 59. Pwogram nan kouri soti 3:00-6:00 pm epi yo ofri nan Jadendanfan jiska 5yèm ane.  Tanpri klike la a pou plis enfòmasyon epi enskri

PS59ChessTeam.png

PS 59 Pwogram Echèk

Pwogram Echèk PS 59 la sou plas nan PS 59 lendi ak vandredi. Pwogram nan kouri soti 3:00 - 5:00 pm ak yon opsyon pou pran an reta epi yo ofri nan Jadendanfan jiska 5yèm ane.  Tanpri klike la a pou plis enfòmasyon epi enskri

YMCA-emblem.jpeg

Vanderbilt YMCA

Vanderbilt Y ap ofri yon sèvis pou pran nan PS 59.  Anplwaye Vanderbilt Y pral pran timoun nan PS 59 epi mennen yo ale nan etablisman yo nan 47th Street. Tanpri kontakte Cara Cass-Atherley nan ccatherley@ymcanyc.org oswa Ashley Pellerano nan apellerano@ymcanyc.org pou plis enfòmasyon.

Pòtal Lekòl Enpòtan Yo

NYCSA Parent Portal.png

Pòtal aksè paran pou nòt, prezans, mesaj, enfòmasyon kontak ijans, enfòmasyon sou sante timoun, ak lòt kominikasyon enpòtan.

NYCSA

(Kont Lekòl Nouyòk)

TeachHub.png

Pòtal aksè elèv pou nòt, prezans, messagerie, ak tout lòt aplikasyon pou elèv yo.

TeachHub

Resous Aprantisaj Adistans

family-tech-notebook_orig.jpg

Kaye Teknoloji Pou Fanmi PS 59

BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill Lekòl Entènasyonal

  • Facebook
bottom of page