top of page

Fanmi Potansyèl Yo

IMG_5827.jpg

Enskripsyon Adistans 2024-2025

Si w te resevwa yon òf Kindergarten nan men Depatman Edikasyon Vil Nouyòk pou w ale nan PS 59 an septanm, tanpri ranpli fòm enskripsyon ki anba yo. Ansanm ak fòm enskripsyon yo ranpli, ou dwe bay yon kopi batistè oswa paspò pitit ou a, dosye vaksen yo ak 2 prèv adrès (gade "Lis Verifikasyon Enskripsyon" nan fòm ki anba yo pou jwenn prèv adrès apwopriye). Tanpri voye yon imèl ba Jhoven Rojas tout dokiman yo nan jrojas33@schools.nyc.gov.

Fanmi yo dwe aksepte oswa refize òf yo nan kont Myschools.nyc yo anvan 3 me. Depi w aksepte òf ou a, w ap gen jiska 14 jen pou w enskri pitit ou a nan PS 59.

*Si w se yon fanmi ki nan zòn nan epi w enterese aplike nan PS 59 pou klas 1ye jiska 5yèm ane pou mwa septanm, tanpri voye yon imèl ba Koòdonatè Paran an, Kathleen King, nan kking6@schools.nyc.gov.

Obligatwa ​Documents

Ranpli AK Imèl

Si w gen nenpòt kesyon sou pwosesis ki anwo a, tanpri voye yon imèl bay Kathleen King nan kking6@schools.nyc.gov

BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill Lekòl Entènasyonal

  • Facebook
bottom of page