top of page

Deklarasyon Misyon Nou An

IMG_5825

IMG_5825

IMG_5542

IMG_5542

IMG_6042

IMG_6042

IMG_5546

IMG_5546

IMG_6090

IMG_6090

IMG_5555

IMG_5555

IMG_5886

IMG_5886

IMG_5548

IMG_5548

IMG_5848

IMG_5848

IMG_5544

IMG_5544

IMG_5824

IMG_5824

Misyon PS 59 se pou nouri yon kilti apatenans kote tout timoun ak granmoun santi yo an sekirite, pran swen, ak afime nan devlope yon sans idantite solid ak yon kwayans nan tèt yo ak youn nan lòt.  Nou anbrase tout sa ki fè nou chak inik ak tout sa nou genyen an komen.  Nou bay ekite priyorite atravè ras, sèks, etnisite ak eksperyans lavi. 

 

Nou kwè relasyon ant elèv yo, anplwaye yo ak fanmi yo esansyèl nan misyon sa a e ke siksè nou depann sou kominikasyon ouvè ak onèt ak respè youn pou lòt. 

Nou enspire pa fòs remakab ak talan jèn yo ak fanmi nou akeyi chak ane ak tout sa yo gen pou ofri kominote nou an.  Yo fè nou sonje chak jou ke aprantisaj se yon pouswit lajwa, vibran, ki dire tout lavi ki benefisye de kolaborasyon, rechèch, ak refleksyon atravè tout eksperyans akademik, sosyal-emosyonèl ak atistik.      

 

Nou ankouraje chak manm divès kominote nou an, elèv, pwofesè, ak fanmi yo, pou yo wè tèt yo kòm ajan chanjman ki defann atravè pawòl ak aksyon pou yon sosyete ki pi jis, ki enklizif, ki anti-rasis, e ki ekitab, epi ki rekonèt responsablite nou pataje. pou kreye chanjman.

Respè Pou Tout Moun

Respè pou tout moun (RFA) se nouvo repons nan tout sistèm Lekòl Leta New York pou entimidasyon ak arasman. Kòm yon pati nan Depatman Edikasyon Vil Nouyòk, nou nan PS 59 Beekman Hill International School nou pran angajman pou kenbe lekòl nou an an sekirite, sipò, ak san diskriminasyon.

Pandan Semèn Respè pou tout moun, ki te òganize ane sa a ant 12 ak 16 fevriye, PS 59 te mete aksan sou pwogram k ap kontinye pou ede kominote nou an jwenn yon pi bon konpreyansyon sou divèsite nan vil nou an ak atravè mond lan.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sa Lekòl Leta Vil Nouyòk ap fè pou asire Respè Pou Tout moun nan lekòl nou yo, tanpri vizite lyen sa a.

Mural.jpg
BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill Lekòl Entènasyonal

  • Facebook
bottom of page